فضای مجازی - شبکه‌های اجتماعی
ایران چگونه در ساخت ناوشکن متخصص شد؟

ایران چگونه در ساخت ناوشکن متخصص شد؟

پس از آنکه شرکت‌های خارجی در تحویل موتور ناوشکن کارشکنی کردند، ۶۰ شرکت دانش بنیان با مشارکت یکدیگر به ساخت قطعات ناوشکن پرداختند و ایران بدینگونه توانست در حوزه ساخت ناوشکن متخصص شود.