خبرگزاری میزان-این کارخانه که به دلیل اختلاف مالک و بانک تعطیل شده بود، پس از بازدید رئیس قوه قضائیه و صدور دستورات ویژه بازگشایی شد.