خبرگزاری میزان-آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه اضهار کرد: عدالت عدالت گفتن دهان را شیرین نمیکند. عدالت اجرایی، عملی و میدانی کام را شیرین میکند