۱۵ فروردين ۱۳۹۹ | ۲۲:۰۰
کد خبر:۶۰۶۰۸۸
نکاتی که رانندگان باید به آن‌ها توجه کنند/۳
خبرگزاری میزان-در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و می‌توانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و میتوانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

تاریخچه مقررات
اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه درتهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری تدوین شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها اشاره شده بود.

پس از آن، اولین آئین نامه کامل قاونین راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. این آئین نامه در ۱۳ فصل و ۱۰۲ ماده تهیه شد و از آن به عنوان مادر قوانین راهنمایی و رانندگی یاد میشود.

پس از سال ها، این آئین نامه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتم تیرماه ۱۳۸۴، آئین نامه جدید در ۲۲۳ ماده و ۲ پیوست در ۱۰ فصل به تصویب رسید.

در ادامه مواد ۲۰۶ تا ۲۲۳ از فصل دهم آئین نامه راهنمایی و رانندگی را می‌خوانید:

فصل دهم - مقررات مختلف‌

ماده ۲۰۶- ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و چرب، نخاله‌هایساختمانی وزباله، مصالح ساختمانی، شستشوی وسایل نقلیه، ایجاد موانع و به طورکلی هر عملی که باعث سد راه و ایجادخطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشد برروی راه ها، شانه جاده‌ها و حریم قانونی آن‌ها ممنوع‌است.همچنین ریختن هرگونه زباله، ضایعات و اشیا، آب دهان و مانند آن از درون خودرو بهوسیله راننده و یاسرنشینان ممنوع است.
ماده ۲۰۷- نصب هر نوع علایم و پلاک‌های متفرقه و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هرنوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها یا بدنه درونی یابیرونی وسایل نقلیه به منظورتجارت، تبلیغ، نمایش و مانند آن ممنوع است مگر براساس ضوابطی که به پیشنهاد شورای‌عالی هماهنگی‌ترافیک شهر‌های کشور به تصویب وزیرکشور خواهد رسید.
در مورد جاده‌ها با تصویب وزارت راه و ترابری اقدام می‌شود.
ماده ۲۰۸- حرکت وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در معابر شهری مجاز نیست.
ماده ۲۰۹- اعمال زیر در خیابان‌ها و معابر شهری ممنوع است‌:
الف ـ ورزش و مسابقه‌های ورزشی، مسابقه با اسب یا حیوانات دیگر و وسایل نقلیه.بدون کسب مجوزاز مقامات صلاحیت دار.
ب ـ بستن، خوراک دادن و رها کردن دام‌ها و پرندگان.
پ ـ انجام هرگونه حرکات پرشی، نمایشی، تک چرخ، دور زدن درجا، رانندگی همراه باصدای ناهنجار وممتد بوق یا صدای اگزوز و اصطکاک چرخ‌ها و مانند آنها.
ماده ۲۱۰- هرکس که مسؤو حرکت و هدایت حیوانات است، هنگام عبور از عرض یا طولمعابر درشب باید از علایم سیار مانند (فانوس، چراغ‌های الکتریکی، دستانه یا راکتشبرنگ دار) استفاده نماید.رانندگان موظفند با دیدن حرکت گله و رمه از سرعت خود کاسته و در صورت لزوم تا عبوراحشام توقف‌نمایند.به هرحال عبور دادن حیوانات از نقاط مشخص شده و تا حد امکان دارای روشنایی ضرورتدارد.
ماده ۲۱۱- دستگاه‌های مسؤو موظفند پیش از بسته شدن تمام یا بخشی از راه برای انجامهر نوع‌عملیات اجرایی اعم از تعریض، تعمیر، نگهداری، حفاری و مانند آنها.هماهنگی‌های لازم را انجام داده و بااطلاع ادارات راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه اقدام و مراتب را به آگاهی مردم برسانند.
ماده ۲۱۲- اشخاصی که به هر عنوان روی راه‌های عمومی کار می‌کنند، موظفند پیش ازشروع به کار، علایم ایمنی عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استاندارد‌های ایمنی درعملیات اجرایی راه‌ها که به تأییدمسؤولین مرتبط می‌رسد در محل نصب و همچنین لوازمکار، لباس‌های کارگران و وسایل نقلیه خود را به‌علایم هشدار دهنده مجهز نمایند.در غیر این صورت مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از کار آنانجلوگیری به عمل آورند.
ماده ۲۱۳- شهرداری‌ها و مأموران متصدی ایجاد فضای سبز، نصب کننده اتاقک (کیوسک)تلفن ومانند آن‌ها موظفند مثلث دید رانندگان را در تقاطع‌ها باز نگهدارند.
ماده ۲۱۴- جز مأموران صلاحیت دار هیچکس حق ندارد برای هدایت، حفاظت و کنترل وسایلنقلیه‌در سواره رو خیابان بایستد یا قدم بزند.
ماده ۲۱۵- پیادگان موظفند که‌:
الف ـ در محل‌هایی که پیاده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نکنند.
ب ـ در محل‌هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به دلایلی غیر قابل ترددباشد باید از منتهی‌الیه سمت چپ سواره رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور نمایند.
پ ـ برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌های پیاده، پل‌های هوایی وگذرگاه‌های زیرزمینی مجازعبور نمایند.
ت ـ از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره رو خودداری کرده و مراقب حرکتوسایل نقلیه‌باشند.
ث ـ از حصار آزادراه‌ها نگذرند و در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها از لابلای درختان و گلبوته‌های حاشیه ومیانه راه عبور نکنند.
ج ـ در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت نمایند و هنگامیکه چراغ عابرقرمز بود عبور نکنند.
چ - از موانع و خط کشی خطوط ویژه، سواره رو خیابان‌ها و میدان‌ها عبور نکنند.
ح - در بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی، از خارج از گذرگاه‌های تعیین شده عبورنکنند.
خ - در سواره رو خیابان برای سوار شدن به وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خریدو فروش باراننده یا سرنشینان وسایل نقلیه، توقف نکنند.
ماده ۲۱۶- رانندگی با وسایل نقلیه دارای پلاک دولتی که علامت مشخص کننده روی شیشهیا دیگرقسمت‌های تعیین شده آن الصاق یا نصب نشده باشد، ممنوع است.
ماده ۲۱۷- رانندگانی که دچار معلولیت و یا ناشنوایی هستند باید با علامت ویژه‌ایکه روی شیشه‌عقب وسیله نقلیه الصاق می‌شود، دیگر رانندگان را از وضعیت خود آگاهسازند تا رانندگان با دیدن آن علامت، علاوه بر رعایت مقررات این آیین‌نامه.احتیاط لازم را بنمایند.
ماده ۲۱۸- شهرداری‌ها موظفند پیاده رو‌های استاندارد، هموار و ایمن با در نظر گرفتنعبورسالخوردگان و معلولان با صندلی چرخ دار و یا بدون آن، در حاشیه معابر شهریایجاد کنند و با توجه به‌موقعیت جغرافیایی شهر، در محل‌های مناسب نیز مسیر عبور
دوچرخه سواران را تا حد امکان و به صورت‌جداگانه ایجاد نمایند.
ماده ۲۱۹- شهرداری‌ها موظفند به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، با همکاری زیرمجموعه‌های‌وزارت نیرو، برای تأمین روشنایی معابر شهر‌ها اقدام نمایند.
ماده ۲۲۰- رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه موظفند هنگام حرکت وسیله نقلیهکمربند‌های ایمنی‌خود را بسته نگاه دارند.
تبصره - سوارکردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو وسیله نقلیه و همچنین درآغوش داشتن‌کودک هنگام رانندگی ممنوع است.
ماده ۲۲۱- باز گذاشتن در صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، یا نصب پرده یاکرکره یا هر چیزدیگری که مانع دید عقب وسیله نقلیه شود ممنوع است.
ماده ۲۲۲- ریزش روغن، نفت گاز، بنزین و مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر درراه‌ها ممنوع است.
ماده ۲۲۳- زمان لازم‌الاجرا شدن آن دسته از احکام این آیین‌نامه که اجرای آن‌هامستلزم آموزش، اطلاع‌رسانی عمومی یا کسب مهارت‌های خاص باشد، اول مهرماه سال ۱۳۸۴تعیین می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظرات