خبرگزاری میزان-ورود سامانه بارشی جدید به کشور و کاهش دمای قابل توجه هوا سبب ریزش بهمن و بسته شدن برخی از جاده‌های کشور شده و شدت بارش برف و کاهش دما دربرخی استان‌ها ادارات و مدارس را به تعطیلی کشانده است.
گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، شدت بارش برف و کاهش دما دربرخی استان‌ها ادارات و مدارس را به تعطیلی کشاند. ادارات استان لرستان شهرستان زنجان و چند شهرستان استان مرکزی امروز تعطیل شدند و کارمندان در استان همدان کارشان را با تاخیر آغاز کردند.

امروز همچنین مدارس برخی از استان‌ها از جمله قزوین و چند شهرستان استان مرکزی و کهکیلویه و بویراحمد تعطیل شد.  همه پرواز‌ها فرودگاه مهرآباد طبق برنامه در حال انجام است، اما مسافران پیش از عزیمت و ورود به این فرودگاه و فرودگا‌های کشور با شماره ۱۹۹ از وضع پرواز‌ها مطلع شوند.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور و کاهش دمای قابل توجه هوا سبب ریزش بهمن و بسته شدن برخی از جاده‌های کشور  شده ساعتی پیش به دلیل ریزش بهمن در محدوده‌های گچسر جاده چالوس موقتا بسته شد.