خبرگزاری میزان-دوربین تعبیه شده در حاشیه روستایى در مازنداران تصاویر کم نظیر از تنوع زیستى این منطقه از جمله ثبت تصویر خرس، پلنگ، شوکا و گراز را به ثبت رسانده است .

 

 

تصاویری کم نظیرى از تنوع زیستى در مازندران