خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - پروردگارا درود فرست بر على بن محمد (حضرت امام على النقى) جانشين اوصياى پيغمبر و پيشواى اهل تقوى و خلف صالح امامان دين و حجت تمام خلق، پروردگارا چنانكه تو او را چراغ روشن براى اهل ايمان قرار دادى پس او خلق را به ثواب و پاداش بزرگ تو بشارت داد ...