خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - گاو چند صد کیلویی که برای فرار از قربانی شدن به پشت بام ساختمانی رفته بود ، با پریدن از طبقه سوم خود را به کشتن داد و صاحب پاکستانی خود را حسرت به دل گذاشت.