خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - در نتیجه بی تدبیری های مجدد مقامات سعودی، چادر هشت نفر از حجاج مصری در منا آتش گرفت.