خبرگزاری میزان-خبرگزاری میزان - این صحبت های یک شاهد عینی است که در موقع حادثه در منا حضور داشته و تمام صحنه را دیده است.