خبرگزاری میزان-گشت تعزیرات با خضور در بازار تخم مرغ قیمت این محصول را بررسی کرد.