خبرگزاری میزان-در این آزمایش جدید نوار جدیدی به بزاق آغشته و در کمتر از نیم ساعت جواب مثبت یا منفی بودن فرد مبتلا مشخص می‌شود.