خبرگزاری میزان-کیفرخواست اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی سازی توسط نماینده دادستان در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران قرائت شد.