خبرگزاری میزان-شدت مه غلیظ در شهر استانبول ترکیه به حدی بود که پل «بسفر» به طور کامل با مه پوشیده شد.