خبرگزاری میزان-درپی شیوع همه گیری کرونا، بیمارستان‌های صحرایی انگلیس برای بستری کردن بیماران فعال شده است.