خبرگزاری میزان-سخنگوی قوه قضاییه در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست.