خبرگزاری میزان-محمد امامی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در خصوص مدارک افتتاح حسابش صحبت کرد.