چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده دوشنبه (۲۱ مهرماه) به ریاست قاضی مسعودی مقام در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
ارسال نظرات