خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی ترجمه و تفسیر خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه را می‌شنوید.

 

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه اول 

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه دوم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه سوم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه چهارم 

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه پنجم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه ششم 

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه هفتم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه هشتم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه نهم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه دهم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه یازدهم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه دوازدهم

شرح صوتی خطبه هشتاد و دوم نهج البلاغه خطبه سیزدهم