خبرگزاری میزان-مرحله نخست بزرگترین واحد تولید کره با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ تن در پیشوا مورد بهره برداری رسید.