۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۳:۰۰
کد خبر:۵۹۷۶۲۱
دانشنامه
در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و می‌توانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در این گزارش با آئین نامه راهنمایی و رانندگی آشنا شده و میتوانید آموخته‌های خود را بازیابی کنید.

تاریخچه مقررات
اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه درتهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری تدوین شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها ااشاره شده بود.
پس از آن، اولین آئین نامه کامل قاونین راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. این آئین نامه در ۱۳ فصل و ۱۰۲ ماده تهیه شد و از آن به عنوان مادر قوانین راهنمایی و رانندگی یاد میشود.

پس از سال ها، این آئین نامه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتم تیرماه ۱۳۸۴، آئین نامه جدید در ۲۲۳ ماده و ۲ پیوست در ۱۰ فصل به تصویب رسید.

در ادامه مواد فصل چهارم آئین نامه راهنمایی و رانندگی را می‌خوانید:


فصل چهارم - معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه
ماده ۴۳- رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، ممنوعاست.دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خویش را برای انجام معاینه فنی در مراکزفنی مجاز تعیین شده‌حاضر و پس از احراز شرایط لازم، برگ یا برچسب معاینه دریافتنمایند.این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج می‌شود باید بر سطحدرونی قسمتبالای سمت راست شیشه جلو و یا بر روی پلاک وسیله نقلیه، بر حسب اعلاممراجع مربوط، نصب یا قرارداده شود، به نحوی که برای کنترل مأموران راهنمایی ورانندگی و پلیس راه قابل دیدن باشد.
تبصره - در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد، در صورت بروز نقصفنی، مالک‌موظف است برای رفع نقص اقدام نماید.
ماده ۴۴- معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه اعم است از تشخیص اصالت، سلامت زیستمحیطی، فنی، تجهیزاتی و ایمنی وسایل نقلیه.
ماده ۴۵- ضوابط ایجاد، تشخیص صلاحیت، اختیارات، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکزفنی‌مجاز و قسمت‌هایی که باید مورد معاینه قرار گیرند، بر اساس دستورالعملی خواهدبود که از سوی کارگروهی‌با مسؤولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های راه وترابری، صنایع و معادن، سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره - معاینه فنی می‌باید به وسیله مهندسان یا کاردان‌های فنی و یا افراد باتجربه دارای گواهی انجام‌کار از مراجع صلاحیت دار صورت پذیرد.
ماده ۴۶- ستاد‌های معاینه فنی و مراکز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصالت خودرودر هنگام‌معاینه فنی ضمن هماهنگی با راهنمایی و رانندگی از کارشناسان واجد شرایطاستفاده می‌نمایند.
ماده ۴۷- دوره‌های معاینه فنی انواع خودرو‌ها به شرح زیر می‌باشد:
الف - انواع وسایل نقلیه عمومی مسافربری و باربری در فاصله‌های سه ماهه یا بیشتر.
ب - وسایل نقلیه متعلق به دولت، نهاد‌های عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها.نیرو‌های نظامی وانتظامی در فاصله‌های سه ماهه یا بیشتر.
پ - وسایل نقلیه دیگر و موتورسیکلت‌ها در فاصله‌های شش ماهه یا بیشتر.تبصره - خودرو‌های نو تا دو سال پس از تولید، نیاز به دریافت برچسب یا برگ معاینهفنی ندارند.
ماده ۴۸- در شهر‌هایی که امکانات معاینه و آزمایش فنی وجود ندارد رانندگان وسایلنقلیه عمومی بایدبر اساس مفاد ماده (۴۷) این آیین‌نامه برای معاینه فنی وسیلهنقلیه خود و دریافت گواهی معاینه به نزدیکترین‌محلی که امکانات لازم برای معاینه
وجود دارد و یا محلی که از طرف مراجع صلاحیت دار تعیین و اعلام شده‌است مراجعهنمایند.
ماده ۴۹- مراکز مجاز معاینه فنی برای وسایل نقلیه‌ای که سالم و بدون نقص فنی تشخیصداده شوند، برگ معاینه فنی صادر می‌نمایند.چنانچه ضمن معاینه، وسیله نقلیه‌ای معیوب یا ناقص تشخیص داده شود، راننده یا مالکتنها می‌تواندوسیله نقلیه را تا تاریخی که در برگ اجازه نامه صادر شده به وی تسلیم‌می‌گردد، به تعمیرگاه یا توقفگاه منتقل‌سازد.
تبصره - چنانچه وسیله نقلیه‌ای بدون اصالت تشخیص داده شود، ضمن صادر نکردن برگمعاینه فنی، مراتب به مراجع انتظامی اطلاع داده می‌شود.
ماده ۵۰- ستاد معاینه فنی خودرو، شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ایبا همکارینمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی موظفند بر نحوه عملکردمراکز صدور برگ معاینه‌فنی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۵) نظارت مستمر اعمالنمایند و در صورت مشاهده رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات مربوط، برای جلوگیری ازادامه تخلف و رفع آن‌ها اقدام و در صورت تکرار، مجوزمرکز برای انجام معاینه و صدوربرگ معاینه ابطال می‌گردد.
ماده ۵۱- تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران، درشهر‌هایی که تجهیزات کامل انجام معاینه فنی وجود ندارد، مراکز مجازمعاینه فنی می‌توانند با تأیید کارگروه‌موضوع ماده (۴۵) برای انجام معاینه فنی بارعایت حداقل شرایط مورد قبول شورای هماهنگی ترافیک‌استان، اقدام نمایند.
ماده ۵۲- برگ و برچسب‌های معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاینه فنی سراسرکشور براساس طرح نمونه مورد تأیید کارگروهی متشکل از سازمان شهرداری‌های کشور.سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، راهنمایی و رانندگی و سازمان حفاظت محیط زیست‌می‌باشد.
تبصره - برگ و برچسب معاینه فنی که از طریق ستاد معاینه فنی و مراکز مجاز صادر‌می‌شود، در سراسرکشور معتبر است.
ماده ۵۳- در مواردی که حرکت وسیله نقلیه در راه‌های عمومی طبق نظر کارشناسراهنمایی و رانندگی‌یا پلیس راه به علت معایب و نواقص فنی، خطرناک تشخیص داده شودضمن اعمال قانون، پلاک آن اخذ، و بانصب پلاک تعمیری به تعمیرگاه اعزام می‌شود.

پس از رفع عیب و نقص فنی لازم است مالک و یا نماینده قانونی وی برای پس گرفتن پلاکبه راهنمایی ورانندگی محل مراجعه نماید.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار