خبرگزاری میزان-رئیس قوه قضاییه در جمع تولیدکنندگان و کارآفرینان استان یزد گفت: بخشنامه‌ها باید تسهیل کننده تولید در کشور باشند تا تولید برای تولیدکنندگان صرف کند و از هر کاری که تولید کننده را بی انگیزه یا کم انگیزه کند، پرهیز کرد.