خبرگزاری میزان-ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این روزها نگران گیوتین استیضاحش است اما حکایت فراری پرهزینه و سناریوهای دیگری برای این محاکمه و نتیجه آن نیز مطرح است!

 

چند سناریو برای برد و باخت ترامپ در استیضاح!