خبرگزاری میزان-خرید خودرو با اوراق هویتی دیگران قانونی نیست حتی اگر رضایت شما در میان باشد، فقط در صورتی این امر امکان پذیر است که فرد مذکور وکیل قانونی شما باشد.

 

 

پادکست حقوقی (۱۱) / آیا خرید خودرو با اوراق هویتی دیگران قانونی است؟