خبرگزاری میزان-ماده ۱۴ قانون صدور چک دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

 

مشاوره حقوقی آنلاین میزان (۱۰) / مجازات سوء استفاده صاحبان دسته چک چیست؟