اینفوگرافیک سخنرانی رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران، در پنج محور بایسته‌های عدالت محوری، اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد، افزایش قیمت بنزین، بایسته‌های دانشجوی سیاسی و مانیفست فکری قوه قضاییه قابل مشاهده است.
ارسال نظرات