۱۸ شهريور ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۷
کد خبر:۵۷۰۵
از سوی هیئت وزیران تصویب شد؛
خبرگزاری میزان: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اقدام کند.

خبرگزاری میزان: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اقدام کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، هیأت وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده 17 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، مصوب 1385، تصویب کرد:

الف- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه موضوع تصویب نامه شماره 164679/ت 43289 ه مورخ 25 دی ماه 1392 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1- در ماده 2 عبارت «و اراک» بعد از عبارت «شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر» الحاق می‌شود.

2- در ماده 3 و تبصره 1 آن، عبارت «و اراک» بعد از عبارت «شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت» الحاق می شود.

ب- وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای کامل و سریع مفاد جداول پیوست طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک موضوع تصویب نامه شماره 94976/ ت 36469 ه مورخ 14 شهریور 1386 اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است نسبت به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

پیش از این، هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/10/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 17 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرده بود:

«آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»

ماده1- در این آئین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385.

ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد.

ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد.

د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

هـ- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد.

ماده2- شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه‌های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، مؤظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه‌ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد.

ماده3- کمک‌های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده (5) قانون صرفاً بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب مؤظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند.

تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب مؤظفند یک سال قبل از پایان طرح‌های مذکور نسبت به به روز رسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده 5 قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه می‌شود.

تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می‌یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود.

تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه‌های ریلی موضوع این آئین‌نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می‌باشد که به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌رسد.

تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری متناسب با برنامه زمان‌بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره‌برداری مقرر توسط شهرداری‌های ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد.

تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره‌برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می‌باشد.

ماده5- دستگاه اجرایی و بهره‌بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می‌باشد.

تبصره1- هزینه‌های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود.

تبصره2- تأمین هزینه‌های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) می‌باشد.

ماده6- وزارت کشور مؤظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور و با همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، نسبت به همسان‌سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقف‌گاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه‌های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین‌آلات و طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید.

تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار