خبرگزاری میزان-شدت طوفان در کبک فرانسه به حدی بود که سبب فرو ریختن و تخریب سقف یک پمپ بنزین و وحشت عابرین شد، گفته می‌شود بر اثر وقوع این طوفان یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.
 
تخریب پمپ بنزین براثر شدت طوفان در فرانسه