خبرگزاری میزان-کیوان یا سیاره حلقه بر گردن پر قمرترین سیاره در سامانه‌ی خورشیدی نام گرفت و جالب است بدانید که؛ سیاره مشتری یا برجیس سلطان سامانه خورشیدی از نظر تعداد اقمار به شمار می‌آمده است.

 

 
سبقت کیوان از پر قمرترین سیاره! / سیاره حلقه بر گردن سلطان سامانه خورشیدی شد!