خبرگزاری میزان-معترضان شیلی با هجوم به فروشگاه ها اجناس آن را غارت کردند.
به گزاررش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، معترضان شیلی در اعتراض به طرح افزایش بهای بلیط مترو و نابرابری اجتماعی فروشگاه‌ها را غارت کردند.

 

 

غارت فروشگاه توسط معترضان شیلی