خبرگزاری میزان-۱۵ روز از مهر گذشته و هنوز کتاب درسی به ۲۲۰ هزار دانش آموز نرسیده است و کمک درسی‌ها و جزوه نویسی جای کتب را گرفته اند.

 

 
مشکل بی کتابی دانش آموزان پس از ۱۵ روز کجاست؟!