خبرگزاری میزان-سراسر مردم ایران با حضور باشکوه خود در عاشورای حسینی بار دیگر حماسه آزادگی و سرافرازی را زنده کردند.

 

 
 
عزاداری باشکوه شیفتگان حسینی در سراسر کشور