خبرگزاری میزان-هرکسی که به نحوی در اموال متوفی حق دارد و به اصطلاح ذینفع است می‌تواند از شورای حل اختلاف درخواست انحصار وراثت کند.

 

 

چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟