خبرگزاری میزان-لطفا هنگام کار با ابزارهای خطرناک ساختمانی ایمنی را رعایت کنید تا از بروز خطرات این چنینی جلوگیری کنید

 

 

هنگام کار با ابزارهای ساختمانی ایمنی را رعایت کنید + فیلم