تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در دفاع از مردم غزه برگزار شد.
ارسال نظرات