آرشیو
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:

مراحل قضایی صدور رای در قانون

در خصوص نحوه صدور رای و نیز اقدامات قابل انجام پس از صدور رای آیین دادرسی کیفری، قوانین مشخصی وضع شده است که بتواند به بهترین شکل حقوق مردم را حفظ کند.