کد خبر: 2148
تاریخ انتشار: 15:57 - 18 مرداد 1393 - 2014 August 09
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ھﻤﺖ ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
خبرگزاری میزان: ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ھﻤﺖ ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری میزان، ﺣﻮزۀ ھﻨﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎی دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪاد ھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﭼهارﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮارۀ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب را در دو ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ و ﮐهن در دی ﻣﺎه 1393 ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼهارﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ و روزھﺎی ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب، ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ھﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ھﻤﭽﻮن ﺗﺮورھﺎ، ﻓﺘﻨﻪ ھﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﻤﭽﻮن ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﮫﺎن دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺣﻮزه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در وﺣﺪت ﻣﺬاھﺐ، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ﺟﮫﺎن و ﻧﮫﻀﺖ ھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﮑﺒﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮ، ﺗﮏ اﺛﺮ، ﭘﮋوھﺶ (ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ) و ﺷﻌﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮ در ھﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﮐﮫﻦ و ﺷﻌﺮ ﻧﻮ، ﺣﺪاﻗﻞ 25 ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ (ﭼﺎپ ﺷﺪه ﯾﺎ آﻣﺎده ﭼﺎپ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎﺷﺪ) اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﮏ اﺛﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 2 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوھﺶ ھﻢ ﺑﯿﻦ 2 ﺗﺎ 4 ﻣﻘﺎﻟﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره و آﮔﺎھﯽ از اطﻼﻋﺎت و ﻣﻮﺿﻮع ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.artfest.ir و ﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷهر زاھﺪان، ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی، آزادی 5، ﻧﺒﺶ ﻓﺮﺧﯽ ﯾﮏ، ﺣﻮزه ھﻨﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ. ارﺳﺎل آﺛﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 25 ﺷﮫﺮﯾﻮر ﻣﺎه 1393 اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ھﻢ 15 دی ﻣﺎه 1393 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره 0541- 3218901-2 و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ آﺛﺎر 021-84172204-5 اﺳﺖ. ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ چهارمین ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻌﺮ اﻧﻘﻼب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮاره، دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر و در ﻣﺠﻤﻮع 255 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ھﺎﺳﺖ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ﻣهر (واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ھﻨﺮی) در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ خواهد رسید.
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
فرهنگی-خبر-وکیل آنلاین
فرهنگی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه فرهنگی
فرهنگی-خبر-وکیل آنلاین
عکس-فرهنگی-داخلی
عکس-فرهنگی-داخلی
عکس-فرهنگی-داخلی
فرهنگی-زندانیان