کد خبر: 172031
تاریخ انتشار: 19:30 - 21 ارديبهشت 1395 - 2016 May 10
خبرگزاری میزان- در راستای تکریم مادران و با هدف ایجاد فضایی آرام، ششمين اتاق مادر و کودک در ايستگاه عبدل آباد متروی تهران افتتاح شد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، محسن نايبي گفت: بحث تكريم مادر و فرزند در سرلوحه بسياري از برنامه هاي شهرداري قرار دارد.
وی افزود: اتاق مادر و كودك ايستگاه عبدل آباد در جنوب خط 3 و با فاصله 7 ايستگاه از اتاق مادر و كودك ساير خطوط و به منظور تامين نيازهاي مادران در ارتباط با كودكان آنها افتتاح شد
.

وي در ادامه اظهار داشت: بر اساس برآوردها، در ايستگاه عبدل آباد حدود هزار مادر و كودك تردد دارند كه تامين نيازهاي كودكان در زمينه نظافت و شيردهي مشكلاتي براي مادران آنها به وجود مي آورد و افتتاح اين ايستگاه مي تواند رفع كننده تمام مشكلات مادران در اين زمينه ها باشد.

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران ضمن اشاره به ضرورت وجود 2 اتاق مادر و كودك در هر خط افزود: تا كنون ايستگاه هاي صادقيه، امام خميني، بهارستان، ترمينال جنوب و تئاتر شهر به اتاقي مجزا براي رفع نيازهاي مادران و كودكان تجهيز شده اند و امروز ششمين اتاق مادر و كودك در ايستگاه عبدل آباد به بهره برداري رسيده است.

وي با بيان اينكه مادران مي توانند در اين اتاق ها از امكاناتي براي رفع مشكلات نظافتي كودكان خود استفاده كنند گفت: اطلاع رساني دقيق و به موقع مي تواند آگاهي خانواده ها را در خصوص وجود چنين جايگاه هايي در ايستگاه هاي مترو تهران افزايش دهد.

به گفته مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران نگاه ويژه به اقشار خاص مانند زنان باردار، كودكان و سالمندان در الويت برنامه هاي مديريت شهري است و خدمات رساني به اين اقشار موجب بالارفتن ميزان استفاده از وسايل نقليه عمومي در سطح شهر مي شود.

در ادامه اين مراسم دكتر زهرا مشير با اشاره به حركت رو به جلوي شهرداري در خصوص خدمات رساني به اقشار خاص گفت: دو سال اول زندگي هر انسان مهمترين سالهاي عمر است و اگر در اين سالها به خواسته هاي اجتماعي انسان رسيدگي شود تاثير مثبت فراواني در زندگي آينده يك فرد خواهد داشت.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ضمن مثبت ارزيابي كردن تاسيس اتاق هاي مادر و كودك در ايستگاه هاي مترو تهران تصريح كرد: اميدواريم در تمام اماكن عمومي اين اتفاق رخ دهد و جايگاه هاي ويژه اي براي اقشار خاص در نظر گرفته شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، محسن نایبی گفت: بحث تكریم مادر و فرزند در سرلوحه بسیاری از برنامه های شهرداری قرار دارد اظهار داشت: اتاق مادر و كودك ایستگاه عبدل آباد در جنوب خط 3 و با فاصله 7 ایستگاه از اتاق مادر و كودك سایر خطوط و به منظور تامین نیازهای مادران در ارتباط با كودكان آنها افتتاح شد.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس برآوردها، در ایستگاه عبدل آباد حدود هزار مادر و كودك تردد دارند كه تامین نیازهای كودكان در زمینه نظافت و شیردهی مشكلاتی برای مادران آنها به وجود می آورد و افتتاح این ایستگاه می تواند رفع كننده تمام مشكلات مادران در این زمینه ها باشد.

مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران ضمن اشاره به ضرورت وجود 2 اتاق مادر و كودك در هر خط افزود: تا كنون ایستگاه های صادقیه، امام خمینی(ره)، بهارستان، ترمینال جنوب و تئاتر شهر به اتاقی مجزا برای رفع نیازهای مادران و كودكان تجهیز شده اند و امروز ششمین اتاق مادر و كودك در ایستگاه عبدل آباد به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینكه مادران می توانند در این اتاقها از امكاناتی برای رفع مشكلات نظافتی كودكان خود استفاده كنند گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع می تواند آگاهی خانواده ها را در خصوص وجود چنین جایگاه هایی در ایستگاه های مترو تهران افزایش دهد.

به گفته مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران نگاه ویژه به اقشار خاص مانند زنان باردار، كودكان و سالمندان در الویت برنامه های مدیریت شهری است و خدمات رسانی به این اقشار موجب بالارفتن میزان استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر می شود.

در ادامه این مراسم دكتر زهرا مشیر با اشاره به حركت رو به جلوی شهرداری در خصوص خدمات رسانی به اقشار خاص گفت: دو سال اول زندگی هر انسان مهمترین سالهای عمر است و اگر در این سالها به خواسته های اجتماعی انسان رسیدگی شود تاثیر مثبت فراوانی در زندگی آینده یك فرد خواهد داشت.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ضمن مثبت ارزیابی كردن تاسیس اتاق های مادر و كودك در ایستگاه های مترو تهران تصریح كرد: امیدواریم در تمام اماكن عمومی این اتفاق رخ دهد و جایگاه های ویژه ای برای اقشار خاص در نظر گرفته شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، محسن نایبی گفت: بحث تكریم مادر و فرزند در سرلوحه بسیاری از برنامه های شهرداری قرار دارد.
وی افزود: اتاق مادر و كودك ایستگاه عبدل آباد در جنوب خط 3 و با فاصله 7 ایستگاه از اتاق مادر و كودك سایر خطوط و به منظور تامین نیازهای مادران در ارتباط با كودكان آنها افتتاح شد.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس برآوردها، در ایستگاه عبدل آباد حدود هزار مادر و كودك تردد دارند كه تامین نیازهای كودكان در زمینه نظافت و شیردهی مشكلاتی برای مادران آنها به وجود می آورد و افتتاح این ایستگاه می تواند رفع كننده تمام مشكلات مادران در این زمینه ها باشد.

مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران ضمن اشاره به ضرورت وجود 2 اتاق مادر و كودك در هر خط افزود: تا كنون ایستگاه های صادقیه، امام خمینی، بهارستان، ترمینال جنوب و تئاتر شهر به اتاقی مجزا برای رفع نیازهای مادران و كودكان تجهیز شده اند و امروز ششمین اتاق مادر و كودك در ایستگاه عبدل آباد به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینكه مادران می توانند در این اتاقها از امكاناتی برای رفع مشكلات نظافتی كودكان خود استفاده كنند گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع می تواند آگاهی خانواده ها را در خصوص وجود چنین جایگاه هایی در ایستگاه های مترو تهران افزایش دهد.

به گفته مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران نگاه ویژه به اقشار خاص مانند زنان باردار، كودكان و سالمندان در الویت برنامه های مدیریت شهری است و خدمات رسانی به این اقشار موجب بالارفتن میزان استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر می شود.

در ادامه این مراسم دكتر زهرا مشیر با اشاره به حركت رو به جلوی شهرداری در خصوص خدمات رسانی به اقشار خاص گفت: دو سال اول زندگی هر انسان مهمترین سالهای عمر است و اگر در این سالها به خواسته های اجتماعی انسان رسیدگی شود تاثیر مثبت فراوانی در زندگی آینده یك فرد خواهد داشت.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ضمن مثبت ارزیابی كردن تاسیس اتاق های مادر و كودك در ایستگاه های مترو تهران تصریح كرد: امیدواریم در تمام اماكن عمومی این اتفاق رخ دهد و جایگاه های ویژه ای برای اقشار خاص در نظر گرفته شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، محسن نایبی گفت: بحث تكریم مادر و فرزند در سرلوحه بسیاری از برنامه های شهرداری قرار دارد اظهار داشت: اتاق مادر و كودك ایستگاه عبدل آباد در جنوب خط 3 و با فاصله 7 ایستگاه از اتاق مادر و كودك سایر خطوط و به منظور تامین نیازهای مادران در ارتباط با كودكان آنها افتتاح شد.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس برآوردها، در ایستگاه عبدل آباد حدود هزار مادر و كودك تردد دارند كه تامین نیازهای كودكان در زمینه نظافت و شیردهی مشكلاتی برای مادران آنها به وجود می آورد و افتتاح این ایستگاه می تواند رفع كننده تمام مشكلات مادران در این زمینه ها باشد.

مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران ضمن اشاره به ضرورت وجود 2 اتاق مادر و كودك در هر خط افزود: تا كنون ایستگاه های صادقیه، امام خمینی(ره)، بهارستان، ترمینال جنوب و تئاتر شهر به اتاقی مجزا برای رفع نیازهای مادران و كودكان تجهیز شده اند و امروز ششمین اتاق مادر و كودك در ایستگاه عبدل آباد به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینكه مادران می توانند در این اتاقها از امكاناتی برای رفع مشكلات نظافتی كودكان خود استفاده كنند گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع می تواند آگاهی خانواده ها را در خصوص وجود چنین جایگاه هایی در ایستگاه های مترو تهران افزایش دهد.

به گفته مدیرعامل شركت بهره برداری مترو تهران نگاه ویژه به اقشار خاص مانند زنان باردار، كودكان و سالمندان در الویت برنامه های مدیریت شهری است و خدمات رسانی به این اقشار موجب بالارفتن میزان استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر می شود.

در ادامه این مراسم زهرا مشیر با اشاره به حركت رو به جلوی شهرداری در خصوص خدمات رسانی به اقشار خاص گفت: دو سال اول زندگی هر انسان مهمترین سالهای عمر است و اگر در این سالها به خواسته های اجتماعی انسان رسیدگی شود تاثیر مثبت فراوانی در زندگی آینده یك فرد خواهد داشت.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان ضمن مثبت ارزیابی كردن تاسیس اتاق های مادر و كودك در ایستگاه های مترو تهران تصریح كرد: امیدواریم در تمام اماكن عمومی این اتفاق رخ دهد و جایگاه های ویژه ای برای اقشار خاص در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه جامعه
جامعه-خبر-وکیل آنلاین
جامعه-داخلی-حقوق و قضا
جامعه-داخلی-حقوق و قضا
جامعه-داخلی-حقوق و قضا
جامعه-زندانیان